Хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг

8

Барьцаалан зээлдүүлэх газрууд болоод ломбардны үйлчилгээ ямар түвшинд байгаа вэ